Research and Development

صفحه اصلی
 search
قبلی
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
مشاهده
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
مشاهده
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
مشاهده
(0)
(0)
Research and Development


​گروه .R.G.C.C آماده همکاری در زمینه ارائه خدمات تحقیق و توسعه بخصوص در صنایع دارویی در محدوده ی زمانی مشخص و کنترل های دقیق می باشد. خدمات ارائه شونده در زمینه های ژنومیکس، پروتئومیکس، سیتولوژی، مدل های بیوشیمیایی و کارازمایی بالینی می باشند.