ایمیون-فریم (Immune-Frame)

صفحه اصلی
 search
قبلی
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
مشاهده
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
مشاهده
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
مشاهده
(0)
(0)
ایمیون-فریم (Immune-Frame)


ایمیون-فریم (Immune-Frame)

این تست بر بررسی وضعیت سیستم ایمنی بدن از طریق بررسی پروفایل ایمنی سلولی و همورال تاکید دارد.

 جزئیات مرتبط با تست:

کاربرد: جهت بررسی وضعیت ایمنی افراد
نمونه مورد نیاز:نمونه خون
مقدار نمونه خون: 25-15 میلی لیتر از خون کامل محیطی
زمان اعلام نتایج نهایی:  10-7  روز کاری
هزینه آزمایش: 800 یورو

  • نمونه ی خون باید قبل از استفاده از هر گونه دارو و موادی که کاربرد درمانی دارند، جمع آوری شود (با حداقل  7 روز فاصله از آخرین درمان).

 ایمیون فریم از نشانگرهای سلولی مشخص و تولید سیتوکین برای شناسایی انواع سلولهایی که مسئول فعال شدن یا سرکوب سیستم ایمنی بیمار هستند، استفاده می نماید. در این تست از دو روش مختلف جهت صدور نتایج استفاده می شود. از آزمایش ELISA برای تشخیص سیتوکین ها تولید شده توسط سلول های خاص در نمونه سرم استفاده می شود. از سوی دیگر، از فلوسیوتومتری نیز  برای تشخیص مارکرهای خاص بر روی سلول های خون محیطی استفاده می شود. هر دو تست با یک نمونه کنترل مقایسه می شوند و نتایج به صورت جدول زیر نشان داده می شوند:

  • ایمیون-فریم اطلاعاتی را درباره موارد زیر ارائه می دهد:

ایجاد cachexia

وجود یا عدم وجود سلولهای دندریتیک (DCs) و اینکه آیا آنها علیه سلولهای سرطانی تحریک می شوند

ایمنی هومورال اختصاصی

ایمنی سلولی اختصاصی

حضور مکانیسم سرکوب ایمنی (Immunosuppresive mechanism) (T-regs)

ایمنی سلولی غیر اختصاصی

 
                                                                   
 

 نمونه ای از پاسخ ارسالی این تست: