انکونومیکس (.Onconomics R.G.C.C)

صفحه اصلی
 search
قبلی
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
مشاهده
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
مشاهده
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
مشاهده
(0)
(0)
انکونومیکس (.Onconomics R.G.C.C)


انکونومیکس (.Onconomics R.G.C.C

این تست اطلاعاتی در مورد اثربخشی داروهای خاص (Chemotherapy agents) بر روی سلول های سرطانی بدست آمده از بیمار را ارائه می دهد. این تست از تلفیق دو روش آنالیز اپی ژنتیکCTC  ها و ارزیابی بقای CTC ها در مجاورت داروها، برای اعتبارسنجی داده های نهایی بهره می جوید.          
 
جزئیات مرتبط با تست:

نوع سرطان: همه انواع سرطان ها
نمونه مورد نیاز: نمونه خون و یا بافت
مقدار نمونه خون: 25-15 میلی لیتر از خون کامل محیطی و یا حداقل 400 میلی گرم بافت
زمان اعلام نتایج نهایی:  10-7 روز کاری
هزینه آزمایش: 1600 یورو

  • نمونه ی خون باید قبل از استفاده از هر گونه دارو و موادی که کاربرد درمانی دارند، جمع آوری شود (با حداقل  7 روز فاصله از آخرین درمان).

  • موارد استفاده تست:

تعیین حساسیت یا مقاومت به داروهای شیمی درمانی برای داروهای سیتوتوکسیک و تارگت تراپی (MOAB و TKIs).
 

  • تست تعیین حساسیت یا مقاومت به داروهای شیمی (CHEMOSENSITIVITY TESTING):

همه آزمایشات در این تست بر اساس نیاز و با مشخص کردن داروهای با فعالیت ضد سرطان تعریف می شوند. این تست ترکیبی از روش های مولکولی همراه با رویکرد سلولی است که همه آن ها با استفاده از روش ارزیابی بقاء (Viability assay) اعتبار سنجی می شوند (چراکه همیشه رابطه خطی بین پروفایل بیان ژن، تولید پروتئین و فعالیت سلولی وجود ندارد).    
 

  • پروفایل بیان ژن و ارزیابی بقاء

نتیجه (Outcome) بیان ژن با تست های ارزیابی بقاء (Viability assay) اعتبار سنجی می شود، چراکه میزان بیان ژن همواره رابطه خطی با فنوتیپ پروتئینی سلول ها ندارد. از این رو CTC ها در میکرو کشت ها (Micro-culture) به صورت تریپل کشت میشوند و درصد بقاء سلول ها هنگامی که در معرض شکل فعال دارو قرار می گیرند، بررسی میشود. به این ترتیب نتایج تست های مولکولی با روش سلولی تایید می گردد. در واقع نمودار بقاء، درصد کل سلول های زنده را نسبت به جمعیت اولیه نشان می دهد.       

                                                                                       
 
Cutoff points:

بیش از 80٪ سمیت سلولی (cytotoxicity): نشان دهنده ی حساسیت داروی مربوطه (SENSITIVITY)
بین 35 تا 80٪: حساسیت متوسط (MODERATE SENSITIVITY)
زیر 35٪: دارو بی اثر است (RESISTANCE)


نمونه ای از پاسخ ارسالی این تست: