انکونومیکس پلاس (.Onconomics PLUS R.G.C.C)

صفحه اصلی
 search
قبلی
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
مشاهده
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
مشاهده
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
مشاهده
(0)
(0)
انکونومیکس پلاس (.Onconomics PLUS R.G.C.C)

انکونومیکس پلاس (.Onconomics PLUS R.G.C.C)    
         
این تست تلفیقی از دو تست انکونومیکس و انکونومیکس اکسترکت می باشد که در واقع اثربخشی داروهای سایتوتوکسیک (Chemotherapy agents) و همچنین مواد بیولوژیک طبیعی یا عصاره های گیاهی را بر روی سلول های توموری (CTC) بیمار بررسی می کند.
 
جزئیات مرتبط با تست:

نوع سرطان: همه انواع سرطان ها
نمونه مورد نیاز: نمونه خون و یا بافت
مقدار نمونه خون: 25-15 میلی لیتر از خون کامل محیطی و یا حداقل 400 میلی گرم بافت
زمان اعلام نتایج نهایی:  10-7 روز کاری
هزینه آزمایش: 1900 یورو

  • نمونه ی خون باید قبل از استفاده از هر گونه دارو و موادی که کاربرد درمانی دارند، جمع آوری شود (با حداقل  7 روز فاصله از آخرین درمان).

  • قانون طلایی که تست های انکونومیکس را متمایز میسازد، استفاده از پلتفرم دوگانه است:

مشخص شده است که پروفایل بیان ژن همواره رابطه خطی با میزان بیان پروتئین ندارد ( به علت فرآیندهای پس از رونویسی، گلیکوزیله شدن و غیره) و همچنین، برای اینکه یک دارو دارای اثر باشد نیاز به انتقال آن به داخل سلول است (نفوذ پذیری غشاء). لذا به منظور تأیید اطلاعات بیان ژن تولید شده با روش میکروارای (micro-array)، سلول های سرطانی در معرض ماده فعال هر دارو قرار می گیرند و سمیت سلولی/ میزان بقا سلول (cytotoxicity/viability) نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

 
 نمونه ای از پاسخ ارسالی این تست: