انکونومیکس اکسترکت (.Onconomics Extracts R.G.C.C)

صفحه اصلی
 search
قبلی
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
مشاهده
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
مشاهده
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
مشاهده
(0)
(0)
انکونومیکس اکسترکت (.Onconomics Extracts R.G.C.C)


انکونومیکس اکسترکت (.Onconomics Extracts R.G.C.C)             

این تست اثربخشی مواد بیولوژیک طبیعی یا عصاره های گیاهی را بر روی سلول های سرطانی بدست آمده از بیمار بررسی می کند. ارزیابی در این تست مبتنی بر سه دیدگاه است: بررسی اثر مستقیم سیتوتوکسیک، بررسی تحریک سیستم ایمنی بدن و بررسی مهار سیگنال های پرولیفراتیو در سلول های سرطانی.
 
جزئیات مرتبط با تست:

نوع سرطان: همه انواع سرطان ها
نمونه مورد نیاز: نمونه خون و یا بافت
مقدار نمونه خون: 25-15 میلی لیتر از خون کامل محیطی و یا حداقل 400 میلی گرم بافت
زمان اعلام نتایج نهایی:  10-7 روز کاری
هزینه آزمایش: 1400 یورو

  • نمونه ی خون باید قبل از استفاده از هر گونه دارو و موادی که کاربرد درمانی دارند، جمع آوری شود (با حداقل  7 روز فاصله از آخرین درمان).

  • موارد استفاده تست:

تعیین حساسیت یا مقاومت به داروهای شیمی درمانی برای داروهای سیتوتوکسیک و تارگت تراپی (MOAB و TKIs).
 

  • تست تعیین حساسیت یا مقاومت به داروهای شیمی (CHEMOSENSITIVITY TESTING):

همه آزمایشات در این تست بر اساس نیاز و با مشخص کردن داروهای با فعالیت ضد سرطان تعریف می شوند. این تست ترکیبی از روش های مولکولی همراه با رویکرد سلولی است که همه آن ها با استفاده از روش ارزیابی بقاء (Viability assay) اعتبار سنجی می شوند (چراکه همیشه رابطه خطی بین پروفایل بیان ژن، تولید پروتئین و فعالیت سلولی وجود ندارد).    
 

نمونه ای از پاسخ ارسالی این تست: